• info@lefcometal.gr
  • +30 2104115573,+30 2104125464

 

Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας και επεξεργασίας λευκοσίδηρου.

Η παρούσα δήλωση  απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους/συνεργάτες/πελάτες/προμηθευτές, εφεξής συνολικά τα «Υποκείμενα Δεδομένων») των οποίων η Εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας, επεξεργάζεται (ήτοι, προβαίνει σε συλλογή, διαβίβαση και αποθήκευση – εφεξής συνολικά η «Επεξεργασία») τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

«Προσωπικό Δεδομένο» συνιστά κάθε πληροφορία βάσει της οποίας μπορεί να εξακριβωθεί η άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα κάποιου φυσικού προσώπου, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»).

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στην Εταιρεία είτε στο πλαίσιο των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας είτε για τους σκοπούς της εργασιακής / επαγγελματικής σχέσης με τους εργαζόμενους της (π.χ. συμβάσεις με εργαζομένους της Εταιρείας), σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (εφεξής ο «Κανονισμός») και την εφαρμοστέα εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ανάλογα την περίπτωση.

Για την Εταιρεία, η διασφάλιση της εφαρμογής όλων των κανόνων που σχετίζονται με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Προσώπων αποτελεί βασική της προτεραιότητα και η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Προσώπων γίνεται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο, για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Πάγια τακτική της Εταιρείας είναι να συλλέγονται μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Προσώπων, τα οποία παρέχονται είτε λόγω νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων ή/και οικειοθελώς από κάθε Υποκείμενο Πρόσωπο. Τα δεδομένα που Επεξεργάζεται η Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, είναι ακριβή και επικαιροποιούνται όποτε απαιτείται. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Προσώπων από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση, μεταβολή, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση ή από παράνομη επεξεργασία και χρήση, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης της συγκατάθεσής σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Προσώπων βάσει της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Δήλωση Απορρήτου») .

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

1. Συλλογή και Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων. 

Η Εταιρεία γενικά συλλέγει μόνον Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να λειτουργήσει σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομικές απαιτήσεις για θέματα προσωπικού, προσλήψεων, μισθοδοσίας και εμπορικών συναλλαγών με φυσικά πρόσωπα (πελάτες ή προμηθευτές). Στο πλαίσιο αυτό, τα Προσωπικά Δεδομένα που Επεξεργάζεται η Εταιρεία, υποβάλλονται σε αυτήν οικειοθελώς και δια χορήγησης ρητής συγκατάθεσης, εκτός εάν κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Συγκεκριμέναμε την κατάρτιση της οικείας σύμβασης εργασίας ή έργου ή παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά κι ανεπιφύλακτα το δικαίωμα της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα Προσωπικά τους Δεδομένα για εργασιακούς και επαγγελματικούς σκοπούς και πάντα σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό καθεστώς και την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Η Εταιρεία από την πλευρά της δηλώνει ότι κανένα Προσωπικό Δεδομένο, το οποίο ευρίσκεται στην κατοχή της δεν θα παραχωρηθεί σε τρίτο φορέα / οργανισμό χωρίς να υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση ή χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Υποκειμένου Προσώπου. Η Εταιρεία δηλώνει επίσης ότι λαμβάνει κάθε ανθρωπίνως δυνατό μέτρο ώστε να μην υπάρχει διαρροή ή απώλεια Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία ευρίσκονται νομίμως στην κατοχή της.

Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται την σημασία της προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, εφόσον όμως από την φύση των δραστηριοτήτων της είναι υποχρεωμένη να συλλέγει και να διαχειρίζεται Προσωπικά Δεδομένα φυσικών προσώπων, εξασφαλίζει με κάθε τρόπο ότι δεν υπάρχει μετάδοση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση αυτών και όπως αναφέρθηκε ανωτέρω λαμβάνει κάθε ανθρωπίνως δυνατό μέτρο ώστε να μην υπάρχει διαρροή ή απώλεια Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία ευρίσκονται νομίμως στην κατοχή του. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, το Υποκείμενο Πρόσωπο ενημερώνεται κατά την στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

Η Εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» Προσωπικά Δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιβάλλεται / επιτρέπεται από το νόμο. Η Εταιρεία παρακαλεί κάθε φυσικό πρόσωπο με σχέση μισθωτής εργασίας ή ιδιώτη συναλλασσόμενο να μην παρέχει ευαίσθητα δεδομένα στην Εταιρεία, εκτός εάν αυτό απαιτείται αυστηρά για τους νόμιμους επαγγελματικούς σκοπούς της.

2. Δικαιώματα Υποκειμένων Προσώπων και Τρόπος Άσκησης των Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε Υποκείμενο Πρόσωπο, το οποίο έχει διαθέσει Προσωπικά Δεδομένα στην Εταιρεία διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού καθώς και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. Ειδικότερα έχει:

  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, στους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν, καθώς και το δικαίωμα να αιτηθεί ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, τα οποία τηρούνται από την Εταιρεία,
  • Δικαίωμα διόρθωσης, αναθεώρησης / τροποποίησης ανακριβών Προσωπικών του Δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.
  • Δικαίωμα διαγραφής οιωνδήποτε Προσωπικών Δεδομένων των αφορούν.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών του Δεδομένων.
  • Δικαίωμα έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών του Δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής www.dpa.gr).
  • Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Προσώπων.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας όσον αφορά την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Προσώπων (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα).

και γενικά να ασκήσει κάθε δικαίωμα, το οποίο προβλέπεται από την νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης για οιοδήποτε ζήτημα αφορά την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων οιουδήποτε Υποκειμένου Προσώπου, και το οποίο συνδέεται με τον Κανονισμό και την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, μπορεί να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 210.4125464 ή μέσω αποστολής έγγραφου μηνύματος στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας 210.4134683 ή μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Ασφάλεια και ακεραιότητα των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Επιπλέον, έχει διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα των Συνεργατών ή του Προσωπικού της, τα οποία ευρίσκονται στην διάθεση της περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να έχουν γνώση αυτών και αυστηρά στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης του σκοπού της Επεξεργασίας τους, όπως γνωστοποιείται για της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου. Τα άτομα εντός της Εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Μετά τη λήψη των Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά, όσων δεν έχουν διασφαλίσει ρητή προς τούτο εξουσιοδότηση. Καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούνται τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειάζονται τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχισθεί η τήρηση τους κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

4. Χρήση Cookies

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί στον Ιστότοπό (www.lefcometal.gr) της cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρία σας. Με τη χορήγηση της συγκατάθεσή σας ως προς την παρούσα Πολιτική Προστασίας σχετικά με την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των Προσωπικών σας Δεδομένων επιβεβαιώνετε ταυτόχρονα ότι έχετε αποδεχθεί και ενημερωθεί για την χρησιμοποίηση των cookies”.

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο, χωρίς να προκαλούν βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα αρχεία σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για διευκόλυνσή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ιστότοπού μας (www.lefcometal.gr) και για στατιστικούς λόγους προκειμένου για την Εταιρεία μας να καθορίζει τις δημοφιλείς προς τις υπηρεσίες και προϊόντα της περιοχές. Έχετε τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμείτε να τροποποιήσετε τον φυλλομετρητή σας να αποτρέπει τη χρήση “cookies”. Στην περίπτωση όμως που τα απενεργοποιήσετε τα “ καθώς και διαγράφοντας αυτά δεν θα σας επιτραπεί να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του Ιστότοπου (www.lefcometal.gr) ή/και να μην έχετε καθόλου πρόσβαση σε αυτές.

Μέσω των “cookies” , τρίτοι προμηθευτές, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστοσελίδες.

 

5. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η Εταιρεία υποβάλλει την παρούσα Δήλωση Απορρήτου σε συχνή ανασκόπηση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν αλλαγές θα καταγράφονται με ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην Δήλωση Απορρήτου. Η επικαιροποιημένη Δήλωση Απορρήτου θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.lefcometal.gr) και θα ισχύει για τα Υποκείμενα Πρόσωπα και τα στοιχεία τους από την ημερομηνία αυτή. Τα Υποκείμενα Πρόσωπα ενθαρρύνονται να μελετούν κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Απορρήτου προκειμένου να εξετάζουν εάν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα Προσωπικά τους Δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά στις 15 Σεπτεμβρίου 2018.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image