Ανακοίνωση 280619

Διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές

και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.

 

Η ΛΕΥΚΟΜΕΤΑΛ Ανώνυμος Εμπορική Εταιρεία (αρ. ΓΕΜΗ 044320107000) ανακοινώνει με την παρούσα, με βάση τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40 και 184 του Ν. 4548/2018, τη διαδικασία μετατροπής των ανώνυμων μετοχών της σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της.

Ειδικότερα, προς διασφάλιση της εμπρόθεσμης ονομαστικοποίησης, και δυνάμει της από 28 Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας (25ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, Τ.Κ. 19600, Μάνδρα Αττικής), κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  (Δευτέρα έως Παρασκευή) και κατά τις  ώρες  9:00 έως 15:00  (Γραφεία Λογιστηρίου, Υπεύθυνος Βασίλειος Βιδάλης του Φραγκίσκου, τηλ.: 210 4118044, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), έως την 31.10.2019,  προκειμένου:

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν (αριθμού και είδους/κατηγορίας μετοχών, αριθμού ψήφων και ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εκάστου μετόχου). Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

 (β) Να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων» της Εταιρείας, το οποίο θα τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 και τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από το οικείο νομοθετικό καθεστώς απαιτούνται (γνωστοποίηση του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας, της διεύθυνσης ή της έδρας, του επαγγέλματος και της εθνικότητας εκάστου μετόχου και περαιτέρω, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή αριθμού ΓΕΜΗ εκάστου μετόχου) και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους  αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

 (γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα ακυρωθούν και η μετοχική ιδιότητα (μετοχικά δικαιώματα εκάστου μετόχου) θα αποδεικνύεται, με βάση τα στοιχεία εγγραφής στο Βιβλίο Μετόχων.

Επισημαίνεται ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε μπορούν να μεταβιβασθούν, σύμφωνα και με τις σχετικές επιταγές του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους μετόχους της για τις εξελίξεις επί του θέματος.

Πειραιάς, 28 Ιουνίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

More information

   
Contact us

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.